وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت 80 درصد مطالبات گندمکاران در سالجاری خبر داد و گفت: 20 درصد باقیمانده مربوط به جاهایی است که تحویل محصول گندم دیر انجام شده است.