از مهر امسال ساعات درسی برخی پایه‌های تحصیلی کاهش می‌یابد.