در ادامه چالش‌های ایجاد شده برای ایران در نتیجه بازگشت تحریم های اقتصادی امریکا، مساله تحریم نفتی و نزدیک شدن به تاریخ ۴ نوامبر چالشی بسیار جدی و سخت محسوب می‌شود.اما به نظر می‌رسد جنگ تجاری امریکا و چین و مقابله چین با سیاستهای امریکا می تواند مفری برای اقتصاد ایران ایجاد کند.