ارتش روسیه در یک نمایشگاه سلاح هایی را که از گروه های معارض سوری و داعشی ها به غنیمت گرفته شده را به نمایش گذاشته است.