با سقوط سهام چین از نگرانی‌های مربوط به جنگ تجاری، آسودگی تاجران از قرارداد تجاری نفتا کمرنگ شد و سهام آسیایی سودهای اوایل امروز را از دست دادند.