سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر در کشورها در یک نمودار بررسی شد.