چهار شنبه‌های آموزشی کرمان موتور این هفته با محوریت نکات ایمنی و فنی برگزار شد.