بیشترین ارزش معاملات بورس کالا امروز به «پلی اتیلن سنگین لوله» پتروشیمی جم به میزان حدودی 16 میلیارد تومان تعلق گرفت. این محصول به قیمت پایه کیلویی شش هزار و 442 تومان و 4.3 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه به طور سلف فروخته شد.