تفاوتی ندارد که کالای خود را با قطار صادر کنیم یا گاری اسبی

رییس اتاق ایران گفت: صرف نظر از امکانات حمل و نقل ریلی، سرعت آن در مقایسه با حمل ونقل دریایی بسیار کمتر است، بنابراین تفاوتی ندارد که کالای خود را با قطار صادر کنیم یا با گاری اسبی.