پیشنهاد انتقال مخازن زباله به زیر زمین

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران پیشنهاد کرد مخازن جمع آوری زباله به زیر زمین برده شود.