آخرین وضعیت خرید و ذخیره سازی کالاهای اساسی

دولت خرید تضمینی برخی از کالاهای اساسی مورد نظر را از منابع بازارهای داخلی با هدف حمایت از تولیدات داخلی کشور، همواره در زمره برنامه های مهم اقتصادی خود قرار داده است.