وزیر اقتصاد ترکیه:خطر بزرگی اقتصاد ما را تهدید نمی‌کند

وزیر اقتصاد ترکیه معتقد است که وضعیت فعلی این کشور نگرانی چندانی را برنمی‌انگیزاند.