دومین جلسه محاکمه واردکنندگان موبایل با ارز دولتی آغاز شد

دومین جلسه محاکمه واردکنندگان موبایل با ارز دولتی آغاز شد.