میلیاردرهای جهان در یک ساعت چقدر درآمد دارند؟

درآمد ساعتی پولدارترین ستاره ها و میلیاردرهای جهان مشخص شد. این اطلاعات بر اساس آمار نشریه فروبس منتشر شده است.