روایت قاضی از فاکتورسازی برای فروش‌ موبایل‌های وارداتی

قاضی خطاب به متهم گفت: شما به همراه فرد دیگری، اقدام به صدور فاکتور فروش موبایل‌ها به نام فردی کردید که اساسا از این خرید و فروش بی‌اطلاع بوده است.