فرار بزرگ مالیاتی با نام روستاییان!

مالیات به عنوان یکی از ابزار‌های هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در سیاستگذاری‌های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. از این رو دولت از طریق این نظام مالیاتی همواره به دنبال دستیابی به هدف‌های توسعه‌ای است.