تحقیق و تفحص مجلس از شرکت‌های خودروساز داخلی

نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی را به تصویب رساندند.