چراغ سبز به صید خارج از قرارداد چینی‌ها

پای بازنشستگان در میان است. همان‌هایی که مجلس برای خروج آنها از دولت و تحویل‌گرفتن میز خدمت قانون تصویب می‌کند، این بار در قالب بخش خصوصی با استفاده از روابط خود، به فعالیت در آب‌های جنوبی کشور مشغول شده‌اند.