پیکار حقوقی در لاهه

جلسه دوم رسیدگی به استماع اظهارات دولت آمریکا به موارد درخواستی ایران در موضوع دستور موقت اختصاص داشت که با هشت دقیقه تأخیر، قضات وارد اتاق جلسه رسیدگی شدند.