رسانه‌ها در ایران مرغ عزا و عروسی هستند!

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها باور دارد که رسانه‌ها در ایران مرغ عزا و عروسی هستند چراکه اگر نوشته‌های آنها درباره یک نهاد خاص خلاف نظر آن سازمان باشد به دادگاه کشیده خواهند شد.