پوتین ۱۵ ژنرال این کشور را عزل کرد

رییس جمهوری روسیه ۱۵ ژنرال این کشور را از نهادها و وزارتخانه های این کشور کنار گذاشت.