مجلس درباره سوال از رییس جمهور تعیین تکلیف می‌کند

قائم مقام شورای نگهبان گفت: مجلس باید درباره وضعیت سوال از رییس جمهوری تعیین تکلیف کند.