مولاوردی: مشکلات اقتصادی کشور مربوط به یک یا چند دولت نیست

دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی گفت: مسایل و مشکلات اقتصادی کشور مربوط به یک یا چند دولت نیست بلکه عوامل داخلی و خارجی در این زمینه دست به دست هم داده اند.