گوگل اظهارات ترامپ درباره دستکاری در ارائه اطلاعات را به شدت مردود دانست

شرکت گوگل اظهارات ترامپ درباره دستکاری در ارائه اطلاعات به مخاطبان و مخفی کردن اخبار خوب و منصفانه درباره رئیس جمهوری آمریکا را به شدت رد کرد.