ماجرای دعوای هاشمی با پیمانکاران مترو

درگیری بین محسن هاشمی با پیمانکاران مترو بالا گرفت. هاشمی گفت که گروکشی نکنید و کار را پیش ببرید ما هم سعی می کنیم تامین منابع کنیم.