تسویه 38میلیارد تومان از مطالبات اعضای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران

بر اساس آمارهای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران 38 میلیارد تومان از مطالبات 3412 نفر از سپرده گذاران صندوق در دوره مدیریتی اخیر تسویه شده است.