توپ لایحه درآمدهای پایدار شهرداری در زمین مجلس

رئیس کمیته بودجه شورای شهر بر لزوم برگزاری جلساتی با نمایندگان مجلس برای افزایش سهم شهرداری از محل درآمدهای پایدار تأکید کرد.