تعامل خوب پلیس و شهرداری در موضوع توسعه دوچرخه سواری

شهردار تهران گفت: همکاری پلیس و شهرداری در رابطه با توسعه دوچرخه سواری خوب است و این همکاری افزایش نیز پیدا می کند.