ارائه اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه ۹۵ و ما قبل در سامانه سناما

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از تهیه و ارائه اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و سنوات قبل از آن با استفاده از سامانه سناما خبر داد.