خودکفایی بدون امنیت غذایی!

نابودی خاک و آب ایران به‌بهای خود کفایی محصولات کشاورزی همچنان ادامه دارد.