روایت روحانی از نوسانات نرخ ارز

رییس جمهور: به بانک مرکزی بگویم مثل قبل عمل کند، قیمت ارز دوهفته ای به قیمت پارسال می رسد اما داریم کار احتیاطی می کنیم.