فسخ قراردادی که ۷میلیارد برای رامین رضاییان سود دارد؟!

شایعات از انتقال احتمالی رامین رضائیان به تراکتور می‌گوید.