برخوردار: مسئولان به جای آمار و ارقام، خرید بروند تا گرانی را لمس کنند

در پی برکناری وزیر امور اقتصادی و دارایی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد:تعویض وزرا و حتی رئیس‌جمهور هم راهگشا نیست، چون اقتصاد کشور بیمار است؛ اقتصادی که بر مبنای یارانه است و فقط با چاپ اسکناس تورم بر سر مردم آوار می‌کند که اقشار زیادی را به زیر خط متوسط برده است. این درحالی است که مسئولان فقط به آمار و ارقام بسنده کرده‌اند که باید خودشان خرید بروند تا گرانی که بیداد می‌کند را لمس کنند.