گروه کالاهایی که از پرداخت ما به التفاوت ارزی معاف هستند

گروه کالاهایی که از پرداخت ما به التفاوت ارزی طبق مصوبه هیئت وزیران با شماره ۷۰۲۰ معاف هستند.