محاسبه تورم 2رقمی برای مرداد ماه/ تورم مرداد ۱۱.۵درصد شد

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۶ معادل ۱۱.۵ درصد است.