مصرف بالا بنزین سوپر را خورد

این روزها مخزن بنزین سوپر بسیاری از جایگاه‌های سوخت کشور خالی است. چند هفته ای است که جایگاهداران به تقاضای صاحبان خودرو برای بنزین سوپر پاسخ منفی می دهند. اما چرا توزیع بنزین سوپر درسطح جایگاه های سوخت متوقف شده است پرسشی است که پاسخ های مختلفی برای آن وجود دارد.