طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح شد

با تصویب مجلس به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا، مجاز خواهد بود.