قیمت نفت افزایش بیش از ۵درصدی یافت

قیمت نفت پس از هفت هفته افت پیاپی، در پایان هفته گذشته بیش از پنج درصد افزایش یافت.