بانک مرکزی روسیه خرید ارزهای خارجی را متوقف کرد

بانک مرکزی روسیه با هدف کاهش بی ثباتی بازارهای مالی این کشور، خرید ارزهای خارجی را تا پایان ماه سپتامبر متوقف کرد.