قیمت‌گذاری وزارت صمت به مافیا و رانتخواران قدرت داده است

بهمن آرمان: این روزها باندهاى مافیایى و رانت‌خواران حامی سر سخت قیمت‌گذاری دستوری هستند که متاسفانه اقدامات وزارت صمت نیز به این افراد قدرت داده است.