گذر داروهای یارانه‌ای به ناصرخسرو

بار دیگر ناصرخسرو، این مافیای بزرگ دارو با تمام توان پا به میدان گذاشته و داروهای وارد شده از طریق کانال‌های دولتی را با چندین برابر قیمت به فروش می‌رساند.