دلار؛ متهم اصلی در ایجاد حاشیه بازار خودرو

قیمت های نجومی برخی از خودروها در حاشیه بازار، این روزها اعداد جالب توجهی را به ثبت می رساند. پژو ۲۰۶، ۵۴ میلیون تومانی گرفته تا استپ وی ۱۱۰ میلیون تومانی اعدادی نیست که بتوان راحت از کنار آن ها گذر کرد.