چرا صداقت داشتن مهم است؟

از وقتی یادم می‌آید می‌ترسیدم. از آنچه مردم درباره‌ام فکر می‌کنند، می‌ترسیدم. از اینکه دوستانم دوستم نداشته باشند، می‌ترسیدم. از اینکه پدر و مادرم کارهایم را تأیید نکنند، می‌ترسیدم. به همین خاطر همیشه پنهان‌کاری کرده‌ام و پنهان شده‌ام. آنچه را واقعا فکر می‌کردم، احساس می‌کردم و انجام می‌دادم، پنهان می‌کردم. و جالب اینجاست که من تنها نیستم. تقریبا همه ما، اگر نگوییم همه اما دستِ کم بخشی از زندگی‌مان را پنهان کرده‌ایم و می‌کنیم.