افزایش 100 هزار تومانی وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی

مدیریت توسعه بازار مشتقه : از فردا یکشنبه مبلغ وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی با افزایش 100هزار تومانی نسبت به نرخ قبلی خود، 10 میلیون و 250 هزار تومان اعمال می شود.