خداحافظی با پروازهای ارزان قیمت

روز‌به‌روز از تعداد مسافران کم می‌شود و تنها افرادی می‌توانند مسافرت کاری و تفریحی داشته باشند که به قول خیلی‌ها دستشان حسابی به دهنشان می‌رسد.