استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان/یاس ارغوانی(وابسته به بانک)

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی (وابسته به بانک ملت) با شرایط زیر در کل کشور استخدام می نماید.