هشدار صندوق بین المللی پول به افزایش هزینه‌های مالی عربستان

صندوق بین المللی پول روز جمعه در گزارشی به عربستان سعودی در خصوص پیامدهای افزایش هزینه های مالی این کشور هشدار داد.