ورود شرکت‌های یک‌بارمصرف به اقتصاد اجاره‌ای

اخیرا موضوع کارت بانک اجاره‌ای، حساب اجاره‌ای، کارت بازرگانی اجاره‌ای و اعتبار ارزی اجاره‌ای در رسانه‌های جمعی مطرح شده است. نکات زیر در این رابطه حائز اهمیت است.