آذری جهرمی وعده افشاگری داد

آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفت:آماده‌ام؛اگر تلویزیون وقت کافی دهد،فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا را تشریح کنم.