درخواست گردن زدن برای یک فعال زن شیعه در عربستان سعودی +عکس

" اسماء الغُمغام" از 3 سال پیش به همراه همسرش دستگیر شده و در دادگاه محرمانه ضد تروریستی در حال محاکمه است.